Taxi Plzeň - férové taxi pro Plzeň

Taxi Plzeň - Taxi Plzeň PLZENSKETAXI.cz

Přepravní podmínky

Přepravní podmínky

Úvodní ustanovení

Podnikatel Jiří Augusta, IČ 76112110 zajištuje službu „taxi" - t.j. přepravu osob, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných ve svých vozech a svými řidiči. Zároveň tento podnikatel v jiných případech zprostředkovává službu přepravy („taxi") – tj. přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat, a to prostřednictvím smluvních dopravců.

Těmito podmínkami se vymezuje rozsah a podmínky přepravy osob, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, vznik a podmínky objednávky, vznik a podmínky smlouvy o přepravě, práva a povinnosti zákazníka a provozovatele.

Úplné znění přepravních podmínek je dostupné na internetových stránkách provozovatele www.plzensketaxi.cz. Jejich písemné vyhotovení je k dispozici také na vyžádání u řidiče.

I. Základní pojmy

1. Provozovatel - rozumí se podnikatel Jiří Augusta, IČ 76112110, se sídlem v Plzni, náměstí Republiky 98/10, 301 00.

2. Zákazník – rozumí se osoba, které u provozovatele objednala přepravu a využije k této přepravě vlastních vozidel provozovatele.

3. Vozidlo - rozumí se vozidlo provozovatele určené pro výkon taxislužby.

4. Řidič – rozumí se řidič vozidla provozovatele.

5. Přeprava – rozumí se doprava zboží, osob a s nimi dopravovaných zavazadel či zvířat.

6. Objednávka - rozumí se zadání požadavku přepravy provozovateli.

7. Záznam o přepravě - rozumí se doklad o přepravě vytištěný z taxametru nebo ručně vyplněný doklad o přepravě.

8. Smlouva o přepravě – je závazkový právní vztah uzavřený mezi provozovatelem (dopravcem) a zákazníkem.

9. Vyšší moc – je řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, živelné katastrofy, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, apod.

10. Oprávněné ukončení přepravy – rozumí se jednostranné ukončení přepravy ze strany řidiče, jehož důvodem je hrubé porušení povinností zákazníka ve smyslu těchto provozních podmínek.

11. Zavazadlo – rozumí se snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

12. Nebezpečné zavazadlo – rozumí se předmět, jehož přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit či znečistit cestující či vozidlo, věci zapáchající, nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády či policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy).

II. Způsob objednání

1. Objednávka přepravy může být učiněna osobně, prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetu, sms zprávy či jiným obdobným způsobem. Zákazník v ní vyjadřuje svůj zájem o realizaci přepravy. Provozovatel objednávku zaznamená a to v rozsahu nutném pro obsluhu zákazníka a požadovaném platnou legislativou. Záznam obsahuje jméno objednavatele / cestujícího, datum a čas přijetí objednávky, datum a čas požadované přepravy, adresu požadovaného přistavení, způsob objednání a kontakt na objednavatele.

2. Záznam o přepravě
Řidič je povinnen evidovat jednotlivé jízdy a to formou záznamu o jízdě. Záznam je výstupem z tiskárny taxametru nebo je veden ručně, pokud není vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem. Záznam obsahuje údaje o uskutečněné přepravě a to v rozsahu požadovaném platnou legislativou, tzn. pořadové číslo, obchodní jméno, IČ, datum, čas, místo zahájení a ukončení přepravy, ujetou vzdálenost, čas čekání, cenu za jízdné, přehled sazeb a jméno řidiče.

III. Vznik a plnění přepravní smlouvy

1. Smlouva o přepravě je uzavřena mezi zákazníkem a provozovatelem okamžikem, kdy zákazník nastoupí do vozidla, když všechny podstatné náležitosti smlouvy byly stranami odsouhlaseny již telefonickou či jinou objednávkou zákazníka a jejím potvrzením jménem provozovatele nebo jsou dohodnuty na místě před zahájením přepravy. Cena přepravy je stanovena ceníkem taxislužby dostupným na internetové adrese www.city-line.cz nebo přímo u řidiče ve vozidle taxislužby.

2. Zákazník se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat tyto přepravní podmínky.

3. V případě, že je v objednávce zákazníkem navrženo využití vozidla taxislužby nevybaveného taxametrem musí být smlouva o přepravě uzavřena písemně předem a lze v ní dohodnout podmínky odlišné od těchto přepravních podmínek.

4. Přepravní smlouva je provozovatelem (dopravcem) splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle přepravní smlouvy, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany řidiče.

IV. Práva zákazníka

1. Zákazník má právo na bezpečnou přepravu.

2. Zákazník má právo kdykoliv během jízdy přepravu ukončit.

3. Zákazník má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy.

4. Zákazník má právo požádat o pomoc při nastupování a vystupování z vozidla a při ukládání či vykládce zavazadla.

5. Zákazník má právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.

V. Povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito přepravními podmínkami a pokyny řidiče.

2. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.

3. Zákazník je povinen nastupovat a vystupovat z vozidla až po jeho úplném zastavení.

4. Zákazník je povinen v případě nepojízdnosti nebo nehody vozidla na pokyn řidiče opustit vozidlo a vyčkat v bezpečné vzdálenosti.

5. Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především:
- udělovat řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu, např. požadovat zastavení vozidla v zákazu zastavení, nerespektování značky zákazu vjezdu, apod.
- otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo
- vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla
- kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky
- chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním
- znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla
- znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním
- konzumovat zmrzlinu, potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo

6. Dojde-li ze strany zákazníka k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se tento uhradit k rukám řidiče či provozovatele škodu v plné výši.

Při znečištění interiéru vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čistění ve výši 2500,- Kč a ušlý zisk za dobu, kdy nebylo možné poškozené či znečištěné vozidlo použít pro výkon taxislužby a přepravu zákazníků.

VI. Práva řidiče

1. Řidič je oprávněn odmítnout provedení nebo dokončení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle těchto přepravních podmínek, zejména pokud je z chování zákazníka zřejmé, že je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek.

2. Řidič je oprávněn odmítnout provedení nebo dokončení přepravy v případě, že zákazník je vulgární, arogantní či nedodržuje zásady slušného jednání.

3. Řidič je oprávněn odmítnout provedení přepravy pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob, zatížení, apod.

4. Řidič je oprávněm odmítnout provedení přepravy v případě, že místo cíle cesty není dosažitelné nebo je dosažitelné pouze s mimořádným úsilím.

5. Řidič je oprávněn požadovat po zákazníkovi před započetím jízdy zálohovou platbu ve výši předpokládané ceny jízdného.

VII. Povinnosti řidiče

1. Řidič je povinen dodržovat zásady slušného jednání, dodržovat obecné právní a dopravní předpisy a předpisy vztahující se k provozování taxislužby.

2. Řidič je povinen bezprostředně po ukončení přepravy vytisknout záznam o přepravě a doplnit na něj místo odkud a kam byla jízda realizována a svůj podpis.

3. Řidič je povinen bezprostředně po ukončení přepravy vyúčtovat jízdu a na vyžádání zákazníka vydat doklad o zaplacení.

VIII. Přeprava dětí

1. Děti do 10 let je možné přijmout k přepravě pouze za doprovodu dospělé osoby.

2. Děti jsou přepravovány v dětských sedáčkách odpovídajích věku a hmotnosti dítěte.

3. Řidič na požádání umožní instalaci dětské sedačky.

4. Dětská sedačka nebo podsedák nejsou ve výbavě vozidla taxislužby.

IX. Přeprava zvířat

1. Zvířata lze přepravovat, pouze jsou-li uzavřena v odpovídajím přepravním boxu, koši nebo jiné vhodné schránce, jež zajistí zvířeti nezbytný komfort během přepravy.

2. Psa lze přepravit beze schránky, pokud má nasazen náhubek a je přepravován na podlaze vozidla.

3. Za bezpečné zajištění psa během přepravy zodpovídá doprovázející osoba.

4. Vodící pes nevidomého je přepravován bez omezení.

X. Přeprava zavazadel

1. Zavazadla se přepravují buď společně s zákazníkem ve vozidle nebo odděleně v prostoru pro zavazadla.

2. Ve vozidle lze přepravovat jen zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.

3. Přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých má řidič právo odmítnout.
Na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla je zákazník povinen upozornit před zahájením přepravy.

4. Nebezpečná zavazadla jsou z přepravy vyloučena.

5. Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je zákazník povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla.

6. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci.

XI. Platba za jízdu

1. Zákazník za jízdu platí v hotovosti v Kč.

2. Po dohodě s řidičem a při dostupnosti služeb (online připojení) je možné provést platbu prostřednictvím platební karty.

3. Po dohodě s řidičem je možná platba v EUR, aktuální směnný kurz je zveřejněn ve vozidle.

Závěrečné ustanovení

Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 24. 8. 2014 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravních podmínek na webových stránkách www.plzensketaxi.cz

 

Příjem objednávek

Příjem objednávek

  Tel.: 608 224 780

  info@plzensketaxi.cz

Novinky v nabídce

Fixní cena na letiště     Nově Vám nabízíme také zprostředkování přepravy taxi na letiště Praha za velmi výhodnou fixní cenu. Za jednosměrnou jízdu odkudkoliv z Plzně na letiště Praha zaplatíte jen 1500 Kč. 

Dětská sedačka v taxi   Pokud potřebujete přepravit malé dítě nebo miminko a nemáte k dispozici vlastní dětskou autosedačku nebo vajíčko, tak máme řešení. Zprostředkujeme bezplatné zapůjčení dětské sedačky po dobu jízdy a cestování tak bude bezpečnější a komfortnější.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti